26.03.2015

Jak działa obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Z mocy art.34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wyrządził w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Z treści artykułu wynika że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody poniesione przez wszystkich uczestników zdarzenia oprócz sprawcy zdarzenia tym również szkody pasażerów podróżujących w pojeździe sprawcy, bez względu na łączące ich więzy rodzinne.
Jakiś czas temu powyższe informacje nie były tak oczywiste wiele rozbieżności w stanowiskach ubezpieczycieli i w orzecznictwie rodziły sprawy w których np. kierujący był jednocześnie współposiadaczem pojazdu i wyrządził szkodę drugiemu współposiadaczowi lub kierujący nie posiadacz pojazdu wyrządził szkodę posiadaczowi pojazdu.
W takich sytuacjach nie było spójności w orzecznictwie stąd też osoby uprawnione do odszkodowania z ubezpieczenia OC były ustalane w różny sposób często z wyłączeniem osób będących posiadaczami lub współposiadaczami pojazdów którymi wyrządzono szkodę.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 roku ( sygn. akt III CZP115/07) rozstrzyga ten problem.
Sąd uznał że :
„ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.”
Powstała zatem reguła w myśl której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę na obie pasażera bez względu na stosunki rodzinne łączące pasażera z kierującym i bez wglądu na to czy kierujący wyrządził szkodę posiadaczowi pojazdu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit