Jak działa obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Z mocy art.34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wyrządził w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Z treści artykułu wynika że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody poniesione przez wszystkich uczestników zdarzenia oprócz sprawcy zdarzenia tym również szkody pasażerów podróżujących w pojeździe sprawcy, bez względu na łączące ich więzy rodzinne.
Jakiś czas temu powyższe informacje nie były tak oczywiste wiele rozbieżności w stanowiskach ubezpieczycieli i w orzecznictwie rodziły sprawy w których np. kierujący był jednocześnie współposiadaczem pojazdu i wyrządził szkodę drugiemu współposiadaczowi lub kierujący nie posiadacz pojazdu wyrządził szkodę posiadaczowi pojazdu.
W takich sytuacjach nie było spójności w orzecznictwie stąd też osoby uprawnione do odszkodowania z ubezpieczenia OC były ustalane w różny sposób często z wyłączeniem osób będących posiadaczami lub współposiadaczami pojazdów którymi wyrządzono szkodę.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 roku ( sygn. akt III CZP115/07) rozstrzyga ten problem.
Sąd uznał że :
„ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.”
Powstała zatem reguła w myśl której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę na obie pasażera bez względu na stosunki rodzinne łączące pasażera z kierującym i bez wglądu na to czy kierujący wyrządził szkodę posiadaczowi pojazdu.

 

Sprzedaż auta bez problemów

Żeby skutecznie sprzedać auto należy spisać umowę kupna-sprzedaży pod którą musi się podpisać przyszły właściciel, jest to niby oczywiste ale nie zawsze spełnione. W przypadku gdy nie dopełnimy tej formalności nadal będziemy właścicielami auta.

To oznacza że wszystkie obowiązki z posiadaniem auta takie jak opłata składki OC nadal będą na nas spoczywać

Sprzedaż auta należy
w ciągu 30 dni zgłosić do wydziału komunikacji w którym został zarejestrowany pojazd. Wydział komunikacji odnotowuje fakt zbycia auta w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) wraz z danymi osoby która nabyła pojazd. Takie procedury umożliwiają ustalenie służbom faktycznego właściciela w przypadku, gdy nabywca nie przerejestrował pojazdu na siebie. Za nie spełnienie tego obowiązku nie grożą żadne sankcje, ale pozwala to uniknąć wezwań w sprawie fotoradarów, opłat za brak biletu parkingowego, wezwań policji z powodu ewentualnych przestępstw popełnionych przez kupującego i etc.

Kolejnym ważnym obowiązkiem jest powiadomienie zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dniu. Trzeba pamiętać że do czasu powiadomienia zakładu ubezpieczeń sprzedający i kupujący ponoszą wspólną odpowiedzialność za opłatę składki OC. Natomiast po dacie powiadomienia za opłatę składki odpowiada tylko kupujący. Ubezpieczyciel za czas do powiadomienia może sobie wybrać osobę do której zwróci się o zapłatę składki. Nie dopełnienie tego obowiązku jak również nie wypowiedzenie polisy przez kupującego, może skutkować dochodzeniem przez zakładu ubezpieczeń zapłaty składki za kolejne polisy oc, utratą zniżek jak również karami za brak oc gdyż w bazie ubezpieczyciela sprzedający nadal będzie figurował jako właściciel.

Sprzedając auto mamy obowiązek przekazać kupującemu ważną polisę oc, kupujący może ale nie musi ją wypowiedzieć, jeśli jednak wypowie to sprzedający może ubiegać się o zwrot części nie wykorzystanej składki.

Kolejną formalnością jest odnotowanie sprzedaży auta w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Dotyczy to jednak tylko osób które były właścicielami auta krócej niż pól roku i różnica w cenie zakupu i sprzedaży będzie stanowiła nasz przychód. Nie uwzględnienie dochodu ze sprzedaży auta może skutkować naliczeniem grzywny w wysokości 32000.

Sprzedając auto sugeruję trzymać wszystkie stare polisy, wnioski o ubezpieczenie, potwierdzenia zapłaty lub ich kserokopie przynajmniej przez 3 lata. Tyle bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( UFG ) może sprawdzać czy auto miało wykupione ubezpieczenie OC.

Do pobrania
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit